ความเป็นมางานวิทยฯ

ประวัติความเป็นมางานวิทยฯ
 
    ความเป็นมาเกี่ยวกับการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดสกลนคร จนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทุกวันนี้ มีสภาพสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2550 โดยเริ่มจากการเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 ฝากนักศึกษาหลักสูตร วท.บ (สัตวศาสตร์) เรียนที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หลักสูตร ปวส. (ช่างก่อสร้าง) เรียนที่วิทยาเขตขอนแก่น และหลักสูตร ปวส. (การตลาด) เรียนที่วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พ.ศ.2539 ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่นมาดำเนินการที่วิทยาเขตสกลนคร และทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระราชวิทยาคม) วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) เรียนที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร และแบ่งการปฏิบัติงานภายในซึ่งเรียกกองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสมัยนั้นว่า ฝ่ายกิจการพิเศษ ต่อจากนั้น พ.ศ. 2548 ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2548 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศการบริหารและการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 และมีการแบ่งการบริหารภายในสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ออกเป็น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ และ 6 กอง คือ สำนักงานผู้อำนวยการ กองบริหารแผนและการคลัง กองบริหารงานบุคคล กองวิจัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
ปัจจุบัน งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปลี่ยนชื่อจากกองมาเป็นงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิทยบริการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ประจำปีการศึกษา 2550 อนุมัติการเรียกชื่อหน่วยงานย่อยในส่วนงานต่าง ๆ ของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     •  แผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
     •  แผนกงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
     •  แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน
     •  แผนกงานฐานข้อมูลของหน่วยงาน
 ฝ่ายวิทยบริการ
     •  แผนกงานห้องสมุด
     •  แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา
     •  แผนกงานการศึกษาด้วยตนเอง
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ
     •  แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์
     •  แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
     •  แผนกงาน E-learning