วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศ (Vision)  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน  มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้โดยบริการสารสนเทศ บนพื้นฐานของระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการที่ดี  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
 
พันธกิจ ( Mission )
    1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา 
    2. พัฒนางานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบบูรณาการ 
    3. เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. บริหารงานบนพื้นฐานคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบธรรมาภิบาล/การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
เป้าประสงค์ (Goal)
ด้านวิทยบริการ 
     1. พัฒนาบริการสารสนเทศสู่ศูนย์การเรียนรู้ ( Center of  Learning )  
     2. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Library) 
     3. พัฒนาศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ( Self Access Center ) แบบบูรณาการ 
     4. ส่งเสริมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์   และการผลิตนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถแข่งขัน   ได้ในระดับภูมิภาค/สากล 
     5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ   โดยจัดห้องสมุดมีชีวิต   หอจดหมายเหตุ ( Archive) 
     6. สร้างความร่วมมือเครือข่ายสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. สร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-learning)  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
      3. จัดทำศูนย์การฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      4. พัฒนาบริการเครือข่ายไร้สาย
ด้านบริหารจัดการ
     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล   ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และการประกันคุณภาพ 
     2. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น   โดยการจัดการความรู้( Knowledge   Management ) การจัดการฐานข้อมูล   
     3. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ( Best Practice) 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ   การฝึกอบรม   ศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการสังคม 
     1. บริการวิชาการแก่สังคม โดยการรับเป็นที่ปรึกษา/ให้ความร่วมมือ/บริการด้านทรัพยากร สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน   
     2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม