ระเบียบการยืม-คืน

ระเบียบการสมัครสมาชิก
1. นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคการศึกษา
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
3. บุคคลทั่วไป แสดงสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4. ยื่นหลักฐานพร้อมกรอกใบสมัครสมาชิกและรับบาร์โค้ดได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ห้องสมุด
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. แสดงบัตรสมาชิกหรือรหัสบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการยืม - คืน
2. นักศึกษา ยืมหนังสือทั่วไปได้ 5 เล่ม เวลา 7 วัน
3. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ยืมหนังสือทั่วไปได้ 10 เล่ม เวลา 1 เดือน
4. บุคคลทั่วไปยืมหนังสือทั่วไปได้ 5 เล่ม เวลา 7 วัน
5. กรณีส่งคืนสื่อไม่ตรงตามเวลา
     - หนังสือทั่วไป ปรับเล่มละ 5 บาท ต่อ 1 วัน
     - หนังสือจอง ปรับเล่มละ 5 บาท ต่อ ชั่วโมง (คิดวันละ 8 ชั่วโมง)
6. กรณีสิ่งพิมพ์หายหรือชำรุด
     - กรณีบัตรสมาชิกหาย ต้องแจ้งหายพร้อมชำระค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ ราคา 10 บาท
     - กรณีสิ่งพิมพ์หายหรือชำรุดให้นำสิ่งพิมพ์มาชดใช้ หากสิ่งพิมพ์นั้นไม่มีวางจำหน่ายแล้ว ต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของราคาสิ่งพิมพ์