ระเบียบการใช้ห้อง Internet

ระเบียบการใช้ห้อง Internet
1. ให้บริการเฉพาะสมาชิกห้องสมุด,นักศึกษา,บุคลการ,เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. ระยะเวลาในการใช้บริการ รอบละ 2 ชั่วโมง 
3. การจอง สามารถจองได้วันต่อวัน เมื่อถึงเวลาที่จองแล้วไม่มาภายใน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์
4. เมื่อเครื่องขัดข้องหรือมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความสะดวกต่อตัวผู้ใช้บริการเอง
5. ห้ามสืบค้นข้อมูลลามก อนาจาร หากฝ่าฝืนจะยกเลิกการบริการทันที พร้อมทั้งแจ้งพฤติกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาโทษต่อไป
6. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เกิดการชำรุดโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับราคาอุปกรณ์ปัจจุบัน
7. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าบริการอินเตอร์เน็ต
                                                                     เวลาให้บริการ
                         ห้องสมุด , ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง                                     ศูนย์คอมพิวเตอร์
                     วันจันทร์ - วันศุกร์   :: 8.30 - 18.30 น.        วันจันทร์ - วันศุกร์   :: 8.30 - 18.30 น.
                     วันเสาร์ - วันอาทิตย์ :: 9.00 - 17.00 น.        วันเสาร์ - วันอาทิตย์ :: 9.00 - 17.00 น.   
 เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ช่วงปิดภาคเรียน วันจันทร์ - ศุกร์เปิดให้บริการ 08.00 - 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์งดให้บริการ
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ใช้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนด้วยตนเองทราบ