วิธีการใช้งานเครื่องยืมหนังสือ

ขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสือด้วยตัวเอง

1.วางบัตรนักศักษาด้านที่มีบาร์โค้ดใต้เส้นสแกน

2.ในกรณีไม่ได้นำบัตรมา ให้สมาชิกใส่รหัสนักศึกษา สำหรับบุคลากรใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใส่รหัสผ่านเข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

4.นำหนังสือที่จะยืมวางลงที่เครื่องยืมโดยให้วางสันหนังสือลงที่รูปตัว V แล้วเลื่อนไปข้างหน้า

5.เมื่อยืมครบแล้วให้ทำการพิมพ์ใบบันทึกรายการทุกครั้ง