เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
ฝ่าย / แผนก / สาขา                             เบอร์    ฝ่าย /แผนก / สาขา  เบอร์  
สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
    – ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร 1100    – คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2101
    – รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1101    – สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2102
    – ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1102    – ฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2103
    – ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1103    – ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2104
    – สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1104    – สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิต 2105
    – แผนกงานอาคารสถานที่+ยานพาหนะ 1105    – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2106
    – แผนกงานกองทุน กรอ/กยศ 1106    – โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2701
    – สำนักงานงานบริหารแผนและการคลัง 1121    – โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2702
    – แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน 1122    – โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2703
    – แผนกงานการเงิน 1123    – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2801
    – แผนกงานการบัญชี 1124    – โปรแกรมวิชาภาษาไทย+โปรแกรมวิชาสังคม 2401
    – แผนกงานออกแบบและพัสดุ 1125    – โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2402
    – สำนักงานงานวิจัยและพัฒนา 1201    – โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 2403
    – สำนักงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1202    – โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 2404
    – แผนกงานทะเบียนและวัดผล 1203    – โปรแกรมวิชาการบัญชี 2301
    – แผนกงานประกันคุณภาพ 1204    – โปรแกรมวิชาการตลาด 2302
    – สำนักงานงานบริหารงานบุคคล 1205    – โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2303
    – ห้องประชุมค้ำคูน 2 1206    – โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2501
    – สำนักงานงานพัฒนานักศึกษา 1901 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
    – แผนกงานกีฬา (โรงยิม) 1902    – คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3101
    – สำนักงานหอพักนักศึกษา 1903    – สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3102
    – สำนักงานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1601    – ฝ่ายวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3103
    – แผนกงานห้องสมุด 1602    – ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3104
    – แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา 1603    – สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3105
    – แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 1604    – สาชาวิชาพืชศาสตร์ 3106
    – แผนกงานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 1605    – สาขาวิชาการประมง 3107
    – แผนกงานเอกสารการพิมพ์ 1606    – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3108
    – ห้องประชุมค้ำคูณ 6 1607    – สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 3109
       – สำนักงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ 3201
       
 
 
***หมายเหตุ***
 
1.      การโทรภายในวิทยาเขต กดเลขหมาย   4  หลัก
2.      โทรข้ามวิทยาเขต ต้องทำการกด Site Code ตามด้วยเลขหมาย 4 หลัก
80XXXX   ศูนย์กลาง นครราชสีมา
81XXXX   วข.ขอนแก่น
82XXXX   วข. กาฬสินธุ์
83XXXX   วข. สกลนคร
84XXXX   วข. สุรินทร์