สถิติการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2556

 

 

 

** เดือน ส.ค.,ก.ย.,ต.ค. ปิดปรับปรุงอาคารวิทยบริการ

**ห้องศูนย์การเรียนรู้ ปิดปรับปรุง